Opinie ornitologiczne Artur Koliński - Vanellus - Tel. 661-810-882

Wiele chronionych gatunków ptaków i nietoperzy zasiedla bloki mieszkalne, jak również rozmaite inne konstrukcje będące wytworem człowieka.

Opinia ornitologiczna ma na celu określenie czy dany obiekt jest zasiedlony przez gatunki chronione i ewentualne zaplanowanie harmonogramu prac dostosowanego do ekologii poszczególnych gatunków ptaków.

W przypadku braku możliwości pozostawienia istniejących siedlisk ptaków w budynkach nieraz konieczne staje się przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej poprzez zaprojektowanie rozmieszczenia i zawieszenie budek lęgowych na budynkach.
W tej sytuacji inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek do GDOŚ, RDOŚ o możliwość prowadzenia prac przy założonym harmonogramie.

W ramach sporządzanej opinii ornitologicznej oferuję darmową pomoc przy wypełnianiu wniosków do RDOŚ, GDOŚ o zgodę na niszczenie siedlisk ptaków.

Wariantowo zapewniam również możliwość prowadzenia nadzoru ornitologicznego nad przebiegiem prac i sporządzenia końcowego sprawozdania ze skuteczności zastosowanych rozwiązań.

Opinie ornitologiczne sporządzane są zgodnie z zaleceniami Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Opinia ornitologiczna powinna być sporządzona przy każdym rodzaju prac o charakterze budowlanym takich jak termomodernizacja, remont czy rozbiórka dla jednostek planujących wykonanie tego typu prac.

Zalecane jest również jej wykonanie przy planowaniu wycinki drzew/krzewów w okresie lęgowym ptaków, aby uniknąć możliwości zniszczenia zajętych gniazd, dziupli chronionych gatunków ptaków, i wiążących się z tym nieprzyjemności i szkody w środowisku.

Przepisy prawne chroniące ptaki w budynkach:

1. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U. 2013, poz. 856);
2. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2013, poz. 627 ze zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014, poz. 1348).
4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2013, poz. 1409 ze zm.);
5. Ustawa Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997, poz. 553, ze zm.);
6. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 (Dz.U. 2007, poz. 493);
7. Ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2013, poz.1232 ze zm.).

W trakcie prac budowlanych, wycinki drzew należy pamiętać o tym, że w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą lub częściową zakazuje się niszczenia ich siedlisk, ostoi i gniazd oraz umyślnego płoszenia i niepokojenia ( § 6.1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014, poz. 1348)

Zastosowanie się do obowiązujących przepisów prawa poprzez wykonanie opinii ornitologicznych, wariantowo również nadzoru ornitologicznego dla planowanych przedsięwzięć gwarantuje uniknięcie ewentualnych kar oraz niezakłócony przebieg procesu inwestycyjnego z poszanowaniem prawa ochrony środowiska.


Zależnie od wielkości i ilości zleceń działam w różnych częściach kraju ( Warszawa, Łódź , Grójec, Radom,Góra Kalwaria, Mińsk Mazowiecki, Otwock, Kozienice, Rawa Mazowiecka,Skierniewice, Pułtusk ,Lublin , Kielce , Legionowo, Siedlce, Sochaczew ) i inne miasta w Polsce